Forretningsbetingelser

Generelle forretningsbetingelser hos flexwork.dk

Salg af ydelser og produkter fra flexwork.dk foretages af Sale Alliance, Ejsbølhøj 12, 6100 Haderslev, CVR 29354286. Herefter kaldet flexwork.dk. Man kan henvende sig til FlexWork via kontakt [@] flexwork.dk eller telefonisk til +45 42 92 99 20.

Generelt

Forretningsbetingelserne her, gælder for de ydelser, og produkter som flexwork.dk leverer til kunden, og som flexwork.dk og kunden, skriftligt har indgået en aftale om. I forretningsbetingelserne her er kunden lig med en cvr-registreret virksomhed, som flexwork.dk har indgået en aftale med.

Forretningsbetingelserne gælder når kunden bestiller ydelser og produkter hos flexwork.dk. En aftale kan være indgået skriftligt, telefonisk, via fax eller e-mail via flexwork.dk eller andre kommunikationskanaler og -platforme.

Aftalens parter

Aftalens parter er flexwork.dk og kunden. Begge parter er ansvarlige for at overholde vilkårene i nærværende forretningsbetingelser.

Indgåelse af aftale

Ved indgåelse af en aftale mellem kunden og flexwork.dk, er kunden forpligtet til at oplyse flexwork.dk om følgende:

  • Virksomhedens navn
  • Adresse
  • CVR-nummer
  • e-mail.

Derudover er kunden også forpligtet til at oplyse om eventuelt særskilte adresser, hvor betalingsopkrævning og/eller meddelelser skal sendes til. Kunden er desuden, på forlangende fra flexwork.dk, forpligtet til at dokumentere, at afgivne oplysninger er rigtige. Flexwork.dk lægger disse oplysninger til grund for alle aftaler som bliver indgået mellem kunden og flexwork.dk. Ved ændringer af oplysningerne, er kunden forpligtet til, uden ophold, at oplyse flexwork.dk om ændringerne. Hvis kunden ikke opdaterer oplysningerne, kan flexwork.dk selv indhente oplysningerne. Eksempelvis ved at benytte offentlige registre. Såfremt det påfører flexwork.dk omkostninger at indhente oplysningerne, er kunden forpligtet til at påtage sig disse omkostninger. Indtil flexwork.dk har modtaget eventuelle rettelser, er flexwork.dk berettiget til at fremsende materiale, fakturaer, rykkere mv. til den/de adresser, som kunden har oplyst jobpsecialist.dk om.

Hæftelse

Kunden, som flexwork.dk skriftligt indgår aftalen med, hæfter for betaling af ydelser og produkter, der leveres iht. aftalen. Dette gælder også når der registreres en betaler, der er forskellig fra kunden.

Ydelser

Medmindre andet er aftalt, er flexwork.dk forpligtet til at påbegynde levering af ydelsen/erne, hurtigst muligt efter, at kunden og flexwork.dk har indgået en aftale. Vi tager forbehold for, at kapaciteten kan være så belastet i perioder, at vi ikke kan påtage os flere kunder og/eller opgaver. Det er desuden muligt for flexwork.dk at overskride leveringstiden, såfremt der ikke er en afgørende deadline i aftaleperioden. Det kan f.eks. ske pga. travlhed, manglende ressourcer og kapacitet, ekstraordinær produktionstid og/eller ekstraordinære korrekturforløb med kunden. Flexwork.dk gør altid sit yderste for at leveringstiderne bliver overholdt.

Priser

Alle priser opgives ekskl. moms.

Prisregulering

Flexwork.dk har mulighed for at regulere priserne, uden at dette berettiger kunden til at opsige aftalen. Flexwork.dk må dog ikke regulere den aftalte pris med mere end 20% inden for en periode på 12 måneder. Sker det, at FlexWork kommer med prisstigninger, svarende til mere end 20% af den aftalte pris, eller, har kunden ret til at opsige aftalen.

Manglende betaling

Ved manglende betaling påløber:

  • 2% i rente per påbegyndt måned.
  • Rykkergebyr på DKK 100,00.

Samtidig medfører manglende rettidig betaling, at flexwork.dk fremsender rykkerskrivelser mv. iht. den til enhver tid gældende dansk lovgivning.

Forsinkelser

Forsinkelser kan forekomme af tekniske eller andre legitime årsager. Det kan f.eks. skyldes forsinkelser fra andre leverandører, og som er nødvendige for at kunne løse og levere opgaven, ydelsen, produktet eller andet.

Tavshedspligt

Alle opgaver som flexwork.dk påtager sig for en kunde, er underlagt en tavshedspligt af flexwork.dk, såvel som af mulige samarbejdspartnere, som løser opgaver på vegne af flexwork.dk. Tavshedspligten vedrører både konkrete opgaver, og samarbejdet i øvrigt.

Referencer

Flexwork kan anvende en opgave eller et projekt som reference i forbindelsen med markedsføring. Såfremt Flexwork anvender en opgave som reference i markedsføringen, aftales dette skriftligt med den pågældende kunde.

Rettigheder

Som kunde tilfalder rettighederne for vores arbejde til dig. Rettighederne tilfalder, når fakturaen er betalt. Hvis en kunde benytter vores udførte arbejde, inden fakturaen er betalt, anses dette som brud på Flexworks ophavsret, og kunden bliver i så fald mødt af et erstatningskrav.

Ansvar

Flexwork.dk har ikke pligt til at opgradere software, systemer o.l., som eventuelt indgår i aftalen mellem kunden og flexwork.dk. Såfremt kunden ønsker dette, skal det aftales skriftligt, og hvor merprisen for dette tydeligt fremgår.

Såfremt kunden har tilkøbt tredjepartsprogrammer eller -systemer, der skal kobles til opgaven, som flexwork.dk løser for kunden, er det kunden eller kundens eksterne samarbejdspartner, der hæfter for eventuelle meromkostninger, som dette måtte give. Flexwork.dk forudsætter desuden, at et tredjepartsprogram eller -system kan kobles til opgaven, som flexwork.dk løser for kunden, via en API, ’Stored Procedures’ eller via online tilgang. Hvis dette ikke er muligt, har flexwork.dk ret til at annullere den specifikke del af aftalen, som vedrører ’integration’, alt imens flexwork.dk leverer de øvrige dele af aftalen.

Flexwork.dk supporterer ikke tredjepartssystemer. F.eks. systemer som MailChimp, Microsoft Office 365, e-mail-løsninger, NETS, ePay, Sleeknote, bookingsoftware o.l. Såfremt kunden måtte ønske at flexwork.dk supporterer trejdepartssystemer, skal der indgås en særskilt aftale om dette. I den forbindelse vil aftalen indebære at al support foretages på konsulentbasis.

Tredjepartsrettigheder

Flexwork.dk er ansvarlig for at ydelserne som flexwork.dk leverer til kunden, ikke krænker rettighederne hos tredjepart. Såfremt retsskridt foretages overfor kunden eller flexwork.dk, har flexwork.dk ret til at ændre ydelserne eller produkterne, så de ikke krænker nogen. Derudover kan flexwork.dk annullere aftalen med kunden helt eller delvist. Kunden har ikke mulighed for at kræve erstatning for eventuelt tab.

Overtrædelse af forretningsbetingelser

Såfremt kunden overtræder forretningsbetingelserne. Forbeholder flexwork.dk sig retten til at afbryde aftalen mellem kunden og flexwork.dk. Ved afbrydelse af samarbejdet, grundet overtrædelser af forretningsbetingelserne, har kunden ikke ret til kompensation. Omkostninger som flexwork.dk har i forbindelse med kundens overtrædelser af forretningsbetingelserne, viderefaktureres til kunden. Dette gælder både direkte omkostninger, og omkostninger som bliver pålagt flexwork.dk, grundet kundens overtrædelse.

Aftalers varighed

Aftalen mellem kunden og flexwork.dk kan til enhver tid opsiges, med tre måneders varsel.

Opsigelse

Opsigelse fra kundens side kan alene ske skriftligt i et brev eller e-mail af en tegningsberettiget person.

Det er ikke muligt at opsige aftaler om ydelser pr. telefon.

Flexwork.dk kan efter eget skøn, og uden begrundelse, opsige abonnementet med 30 dages skriftligt varsel sendt pr. brev eller e-mail til den af kunden registrerede adresse og eller e-mail. I den forbindelse modtager kunden et eventuelt mellemværende, som måtte skyldes forudbetaling af beløb, opgjort i forhold til den resterende abonnementsperiode.

Ved kundens væsentlige misligholdelse af kontrakten, kan flexwork.dk hæve aftalen/erne, uden varsel. Ved væsentlig misligholdelse forstås manglende betaling, overtrædelse af vilkårene i kontrakten eller forretningsbetingelserne. Misligholdelse vil medføre nedlukning af alle engagementer, hvorefter sagen vil overgå til retslig proces.

Overdragelse af aftale

Kunden kan kun med samtykke fra flexwork.dk overdrage aftalen til en ny kunde, i hvilken forbindelse flexwork.dk kan forlange alle tilgodehavender betalt, ligesom flexwork.dk er berettiget til at stille krav til den nye kunde. Overdragelse af aftalen fra flexwork.dk til et andet selskab eller virksomhed, kan ske uden kundens samtykke.

Ændring af ydelser og produkter

Flexwork.dk kan ændre ydelserne og produkterne, såfremt dette er nødvendigt for at sikre en tilfredsstilende drift af systemet, eller såfremt myndighedskrav skal imødekommes. Flexwork.dk vil i den forbindelse altid arbejde hårdt for at orientere og informere kunderne med et rimeligt varsel. Undtaget herfra, er ændringer, som flexwork.dk anser for at være uden betydning for kundens drift.

Ændring af forretningsbetingelser

Flexwork.dk kan ændre nærværende forretningsbetingelser. Ved ændringer, udarbejder flexwork.dk et særskilt tillæg til de eksisterende forretningsbetingelser. Ændringer varsles desuden, minimum 30 dage, inden ændringen træder i kraft. Kunden modtager varsel om ændringerne per e-mail eller per brev. Såfremt ændringer i forretningsbetingelserne begunstiger kunden, kan flexwork.dk gennemføre ændringerne, uden at varsle kunden på forhånd.

Yderligere bestemmelser

Flexwork.dk tager forbehold for trykfejl og prisfejl.

Tvister og lovvalg

Aftaler om levering af ydelser og produkter, er underlagt dansk ret. Ved en tvist, som indbringes for domstolene, sker dette under anvendelse af dansk ret, og værnetinget er retten ved flexwork.dk’s hjemsted.

Force majeure

Flexwork.dk er ikke forpligtet til at betale erstatning under nogen omstændigheder såfremt fejllevering, manglende levering eller afbrydelse m.v. skyldes forhold uden for flexwork.dk’s kontrol, herunder men ikke begrænset til lynnedslag, oversvømmelse, kabelbrud, brand, pandemier, krig, strejke, lockout, herunder strejke og lockout hos flexwork.dk eller dets underleverandører. Såfremt leveringsfrister ikke kan overholdes, på grund af forhold, som flexwork.dk ikke kunne forudsige, da tilbuddet blev fremsendt og/eller aftalen blev indgået, aftales en ny og rimelig leveringsdato.

Ikrafttrædelse

Nærværende forretningsbetingelser er gældende per 14. juni 2021.